+381 11 334 24 81 office@peterhof.rs

POSLOVNA EDUKACIJA

MENADŽMENT I STRATEGIJA

Proteklih godina, Peterhof uspešno pomaže kompanijama u sticanju veština
koje su im potrebne za poboljšanje poslovnih performansi.

Naša edukativna ponuda obuhvata prilagođene treninge, radionice, kao i posebno
kreiran program individualnog kontinuiranog koučinga za vlasnike i menadžere svih nivoa.

Sadržaji naših in-house programa se uvek prilagođavaju potrebama vaše organizacije,
što znači da se pre koncipiranja finalnog sadržaja detaljno upoznajemo sa specifičnim potrebama klijenta.

01

KOUČING PROGRAM

 

Kontinuirani koučing je individualno kreiran i posebno prilagođen program poslovne edukacije. Multidisciplinarni pristup programa objedinjuje znanja i veštine iz poslovnih finansija, opšteg menadžmenta, strategijskog menadžmenta, marketinga, prodaje, upravljanja rizicima i drugih oblasti.

 

Individualni rad omogućava fleksibilnost programa i potpunu posvećenost predavača. Predavač zajedno sa Vama, putem pitanja, sugestija i preporuka dolazi do odgovora i vodi Vas ka realizaciji ciljeva i usvajanju novih znanja. Stečene veštine primenljive su na svaki aspekt poslovanja.

 

Koučing je namenjen svim nivoima menadžmenta, a posebno top menadžmentu i onima koji se pripremaju za preuzimanje strateških pozicija u kompaniji. Tokom izvođenja programa na raspolaganju Vam je veliko iskustvo predavača, kao i set praktičnih alata koji su specifični za svaku analiziranu oblast.

TEMATSKE CELINE

Trening pokriva najvažnije poslovne oblasti:

Menadžment i strategija

k

Korporativne finansije

1

Upravljanje performansama

R

Ocena isplativosti investicionih projekata

Upravljanje rizicima

n

Upravljanje projektima

Organizacija

Marketing i prodaja

Zaštita konkurencije

i

Specifične teme prilagođene Vašim poslovnim izazovima

Najbolji efekti programa se ostvaruju kroz individualni rad,
čime se sve teme u potpunosti prilagođavaju Vašim potrebama i postavljenim ciljevima.

BLOKA

ČASA

MESECI

Program se realizuje kroz 2 bloka nastave mesečno, od po 4 časa.
Predviđeno trajanje celokupnog koučing programa je 12 meseci.

PREDAVAČ

Dr Dragan Lončar, CFA

Biografija

Dragan Lončar je vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplju na predmetima Strategija i Upravljanje projektima.

Godine 2003. završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na Univerzitetu Kembridž, a doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, završava 2009. godine na Univerzitetu Čikago. Nosilac CFA licence.

Radio kao konsultant na projektima preduzeća u Srbiji (Victoria Group, Knjaz Miloš, Carnex, Deus Business Group, Frikom, Dijamant, Coca Cola, Axa Osiguranje, Sunoko, Delta Holding, Energoprojekt, EMS, Parking servis, Keramika Kanjiža, SGS i dr.), kao i preduzeća i institucija u inostranstvu (World Bank, IRD, GIZ, Cambridge Antibody Technology, TransOil, Flag, MicroSave, Agrokor, Apoteke Sarajevo, Bimal i dr.). Osnivač konsultantske kuće Peterhof Consulting.

PREDAVAČ

Slobodan Mijailović, MsPM, PMP

Biografija

Slobodan Mijailović je završio trogodišnji master program iz project managementa na Liverpool University 2012 god. i odbranio disertaciju na temu „Project Management Approach to Organisational Transformation: Exploratory Study in Serbian Company“ koja se neposredno odnosila na njegov aktuelni profesionalni angažman. Član je PMI Instituta USA i njegovog ogranka PMI-Serbia Chapter, i nosilac PMP profesionalne licence od 2013 godine.

Značajan deo svoje profesionalne karijere Slobodan je proveo u inostranstvu gde je stekao bogato iskustvo u spoljnotrgovinskom sektoru, dominantno u oblastima agro-commodities i mineralnih djubriva. U poslednjih 10 godina bio je angažovan kao rukovodilac niza projekata, izmedju ostalog feasibility faze kompleksnog projekta eksploatacije fosfata u Bosilegradu 2008-14 i programa korporativne transformacije Victoria Grupe 2009-12, koji su upotpunili njegove profesionalne kapacitete u oblasti upravljanja timovima, budžetom, projektnim rizicima, planiranju, strukturiranju organizacije, paralelnom radu na više projekata, komunikaciji sa stejkholderima, studijama izvodljivosti i praktičnoj implementaciji strategije.

Slobodan je stalni saradnik Peterhof tima od 2014 godine na projektima u oblasti korporativne strategije, organizacionog strukturiranja i razvoja, a takodje je i kao trener realizovao više in-house obuka iz oblasti upravljanja projektima prema PMI metodologiji.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

02

POSLOVNA STRATEGIJA

Kome je kurs namenjen

 

Poslovna strategija zasniva se na univerzalno primenjivoj metodologiji i alatima koji se implementiraju u svakodnevnoj poslovnoj praksi preduzeća. Kurs je namenjen menadžmentu i zaposlenima na svim  nivoima organizacione strukture u bilo kojoj privrednoj grani (proizvodno-tehnološke delatnosti, IT, telekomunikacije, građevinarstvo, bankarstvo, trgovina, usluge, energetika i itd.), institutima, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama, NGO, sportskim udruženjima i organizacijama. Polaznici mogu biti na pozicijama top i srednjeg menadžmenta, rukovodioca sektora i odeljenja, kao i zaposleni  koji direktno i indirektno učestvuju u implementaciji strateških odluka.

Metodologija i način realizacije

 

Kurs se zasniva na metodologiji Liste usklađenih ciljeva (Balanced Scorecard) i interaktivnim i konkretnim primerima iz poslovne prakse. Polaznici će na kursu proći kroz tri segmenta metodologije definisanja poslovne strategije: strateška analiza, strateški izbor i implementacija strategije. Upoznaće se sa alatima strateške analize kao što su: PESTEL, SWOT, Porterov model, portoflio matrica, analiza ključnih kompetentnosti, analiza lanca vrednosti, analiza jaza, analiza scenarija i strateško drvo. Standardno trajanje kursa je dva ili tri puna radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama, zavisno od potreba klijenta.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate – templejte u kojima rade primere iz realizovane tematske celine. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju i korišćenje u njihovim organizacijama.

TEMATSKE CELINE

Kroz trening polaznici će imati prilike da nauče kako se sprovodi strategijska analiza, definiše poslovna strategija, implementira u poslovnu praksu i kako se vrši monitoring realizacije strategije. Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Strateška analiza (opšta, granska, interna)

Strateški izbor

Mehanizmi implementacije strategije

Strateško mapiranje

e

Lista usklađenih ciljeva (Balanced Scorecard)

PREDAVAČ

Dr Dragan Lončar, CFA

Biografija

Dragan Lončar je vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplju na predmetima Strategija i Upravljanje projektima.

Godine 2003. završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na Univerzitetu Kembridž, a doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, završava 2009. godine na Univerzitetu Čikago. Nosilac CFA licence.

Radio kao konsultant na projektima preduzeća u Srbiji (Victoria Group, Knjaz Miloš, Carnex, Deus Business Group, Frikom, Dijamant, Coca Cola, Axa Osiguranje, Sunoko, Delta Holding, Energoprojekt, EMS, Parking servis, Keramika Kanjiža, SGS i dr.), kao i preduzeća i institucija u inostranstvu (World Bank, IRD, GIZ, Cambridge Antibody Technology, TransOil, Flag, MicroSave, Agrokor, Apoteke Sarajevo, Bimal i dr.). Osnivač konsultantske kuće Peterhof Consulting.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

03

UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA

Kome je kurs namenjen

 

Upravljanje performansama zasniva se na univerzalno primenjivom algoritmu, metodologiji i alatima koji se implementiraju u svakodnevnoj poslovnoj praksi preduzeća i integrišu sa postojećom strategijom i planovima. Kurs je namenjen top i srednjem menadžmentu, kao i zaposlenima na svim nivoima organizacione strukture u bilo kojoj privrednoj grani (proizvodno-tehnološke delatnosti, IT, telekomunikacije, građevinarstvo, bankarstvo, trgovina, usluge, energetika i itd.), institutima, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama, NGO, sportskim udruženjima i organizacijama. Polaznici mogu biti na upravljačkim i operativnim pozicijama.

Metodologija i način realizacije

 

Kurs se zasniva na metodologiji Liste usklađenih ciljeva (Balanced Scorecard) i interaktivnim i konkretnim primerima iz poslovne prakse. Metodologija Liste usklađenih ciljeva omogućava jednostavan način integracije postavljene strategije i merila performansi. Pomenta metodologija istovremeno omogućava delegiranje odgovornosti, postavljanje budžeta i kontrolu ostvarenih perfromansi.  Standardno trajanje kursa je dva puna radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

ALATI

Kroz praktične vežbe i radionice polaznici dobijaju algoritam definisanja merila performansi, test prihvatljivosti merila, i templejt u kojem mogu da postave merila performansi i prate ostvarenja. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju i korišćenje u njihovim organizacijama.

TEMATSKE CELINE

Kroz trening polaznici će imati prilike da se detaljno upoznaju sa metodologijom definisanja merila performansi i načinom njihove integracije u strateške i biznis planove. Kurs je podeljen na nekoliko tematskih celina:

Veza između strateškog plana i biznis plana (Balanced Scorecard pristup)
e
Generička lista merila uspeha iz različitih perspektiva (finansijska, tržišna, procesna, razvojna)
Individualna i grupna merila uspeha
l
Test prihvatljivosti merila uspeha pomoću 10 kriterijuma – praktična vežba
Vezivanje merila uspeha za nosioce odgovornosti i sistem nagrađivanja
Metodologija uvođenja algoritma upravljanja performansama u jednu kompaniju
Radionica: Kreirajmo listu merila uspeha za našu kompaniju

PREDAVAČ

Dr Dragan Lončar, CFA

Biografija

Dragan Lončar je vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplju na predmetima Strategija i Upravljanje projektima.

Godine 2003. završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na Univerzitetu Kembridž, a doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, završava 2009. godine na Univerzitetu Čikago. Nosilac CFA licence.

Radio kao konsultant na projektima preduzeća u Srbiji (Victoria Group, Knjaz Miloš, Carnex, Deus Business Group, Frikom, Dijamant, Coca Cola, Axa Osiguranje, Sunoko, Delta Holding, Energoprojekt, EMS, Parking servis, Keramika Kanjiža, SGS i dr.), kao i preduzeća i institucija u inostranstvu (World Bank, IRD, GIZ, Cambridge Antibody Technology, TransOil, Flag, MicroSave, Agrokor, Apoteke Sarajevo, Bimal i dr.). Osnivač konsultantske kuće Peterhof Consulting.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

04

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Kome je kurs namenjen

 

Upravljanje projektima je skup univerzalno primenjivih znanja i veština. Ovaj kurs je namenjen svima koji su uključeni u projekte u bilo kojoj grani privrede (proizvodno-tehnološke delatnosti, IT, telekomunikacije, građevinarstvo, bankarstvo, trgovina, usluge, energetika, itd.) nauke, obrazovanja, međunarodne saradnje, NGO, sporta, organizacije manifestacija itd., na pozicijama projekt menadžera i koordinatora, članova projektnog tima, eksperata za određene oblasti, menadžera u kompanijama, kao i sponzorima projekata i drugim nosiocima bitnih funkcija u organizacijama koji treba da donose odluke vezane za realizaciju projekata. Kurs je odlična polazna osnova za sve učesnike koji budu želeli da u perspektivi pohađaju PMI profesionalnu sertifikaciju.

Metodologija i način realizacije

 

Trening je u celini kreiran prema PMI metodologiji po kojoj danas radi oko 70% organizacija u svetu i prati standarde i procese Project Management Instituta – PMBOK® Guide, 5th ed. Polaznici se vode korak po korak kroz svih pet procesnih grupa, uz paralelno sprovođenje praktične radionice i interaktivne vežbe. Kod in-house obuka i grupa polaznika iz homogenih oblasti, kompletan praktični deo obuke se realizuje na odabranim konkretnim primerima projekata iz njihove prakse ili projekata koji su im u planu, i time maksimizira usvajanje znanja. Standardno trajanje kursa je dva puna radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate – templejte u kojima rade primere iz prethodno realizovane tematske celine. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju i korišćenje na budućim projektima u njihovim organizacijama.

TEMATSKE CELINE

Kroz trening polaznici će imati prilike da nauče kako se inicira, planira i izvodi projekat u skladu sa zadatim ciljevima, kako se vrši monitoring realizacije i kako se formalno zatvara projekat. Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

1
Upravljanje projektom kroz sve faze životnog ciklusa projekta
c
Definisanje zahteva klijenta, ciljeva i resursa za realizaciju projekta
}
Definisanje vremenskog okvira, budžeta i delokruga projekta
B
Razvijanje projektnog plana i balansiranje ”gvozdenim” trouglom
q
Upravljanje projektnim rizicima
Ugovaranje i nabavke
w
Komunikacija i upravljanje odnosima sa zainteresovanim stranama
Upravljanje promenama, uspostavljanje monitoringa i kontrole ostvarenja projektnih rezultata
e
Procedura terminiranja projekta

PREDAVAČ

Slobodan Mijailović, MsPM, PMP

Biografija

Slobodan Mijailović je završio trogodišnji master program iz project managementa na Liverpool University 2012 god. i odbranio disertaciju na temu „Project Management Approach to Organisational Transformation: Exploratory Study in Serbian Company“ koja se neposredno odnosila na njegov aktuelni profesionalni angažman. Član je PMI Instituta USA i njegovog ogranka PMI-Serbia Chapter, i nosilac PMP profesionalne licence od 2013 godine.

Značajan deo svoje profesionalne karijere Slobodan je proveo u inostranstvu gde je stekao bogato iskustvo u spoljnotrgovinskom sektoru, dominantno u oblastima agro-commodities i mineralnih djubriva. U poslednjih 10 godina bio je angažovan kao rukovodilac niza projekata, izmedju ostalog feasibility faze kompleksnog projekta eksploatacije fosfata u Bosilegradu 2008-14 i programa korporativne transformacije Victoria Grupe 2009-12, koji su upotpunili njegove profesionalne kapacitete u oblasti upravljanja timovima, budžetom, projektnim rizicima, planiranju, strukturiranju organizacije, paralelnom radu na više projekata, komunikaciji sa stejkholderima, studijama izvodljivosti i praktičnoj implementaciji strategije.

Slobodan je stalni saradnik Peterhof tima od 2014 godine na projektima u oblasti korporativne strategije, organizacionog strukturiranja i razvoja, a takodje je i kao trener realizovao više in-house obuka iz oblasti upravljanja projektima prema PMI metodologiji.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE