+381112686019 office@peterhof.rs

POSLOVNA EDUKACIJA

MEKE VEŠTINE

Proteklih godina, Peterhof uspešno pomaže kompanijama u sticanju veština
koje su im potrebne za poboljšanje poslovnih performansi.

Naša edukativna ponuda obuhvata prilagođene treninge, radionice, kao i posebno
kreiran program individualnog kontinuiranog koučinga za vlasnike i menadžere svih nivoa.

Sadržaji naših in-house programa se uvek prilagođavaju potrebama vaše organizacije,
što znači da se pre koncipiranja finalnog sadržaja detaljno upoznajemo sa specifičnim potrebama klijenta.

12

UPRAVLJANJE PROMENAMA

Kome je kurs namenjen

 

Upravljanje promenama je kurs namenjen zaposlenima na menadžerskim pozicijama, srednjim i višim. Prilagođavanje i promene su postale imperativ preživljavanja u tržišnoj utakmici. Ali promenama treba upravljati, treba ih anticipirati, prilagoditi organizaciju i voditi je kroz kompleksan proces promena. Svaka promena ima dejstvo na svakog pojedinca u organizaciji. Cilj programa je da se razume menadžerski ali i emotivni aspekt promena i da se nauči kako izgraditi atmosferu učešća u promenama – ja sam deo rešenja – na nivou zaposlenog, odeljenja i menadžera. Takođe, jedan od ciljeva programa je izgradnja atmosfere za kontinuirano prilagođavanje i učenje u organizaciji.

Metodologija i način realizacije

 

Tokom celog kursa i posle svake bitnije oblasti polaznici imaju priliku da kroz radionice, na praktičnim primerima primene upravo stečena znanja, što se pokazalo kao izuzetno efektivan metod obuke. Standardno trajanje kursa je dva puna radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

TEMATSKE CELINE

Kroz kurs polaznici će imati prilike da obrađuju sledeće tematske celine:

e

Imperativ promene – proces promene u organizaciji, ključne aktivnosti i koraci u procesu upravljanja promenama

Emocionalni uticaj koji promene imaju na pojedinca i važnost uloge pojedinca u procesu promena u organizaciji

Prilagođavanje – umetnost pobeđivanja u vremenu neizvesnosti

Opravdanja za neuspeh i razlozi za neprilagođavanje – svaki neuspeh je neuspeh prilagođavanja

O

Strah kao protivnik promena – kako strah razdire kompanije i kako se sa tim izboriti

Birokratizacija, teritorijalizam i građenje imperije u okviru organizacije kao prepreke opstanku i razvoju

/

Pritisak kao sastavni deo današnjeg poslovnog okruženja – kako reagovati pod pritiskom

Promena organizacione kulture kao sastavni deo procesa promena i orijentacije ka ostvarenju rezultata

Veći broj studija slučajeva iz prakse

PREDAVAČ

Ela Kostić

Biografija

Ela Kostić je diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Profesionalnu karijeru je započela 2000. godine u Radović Company, tada jednoj od vodećih distributerskih firmi u Srbiji. U naredne tri godine radila je u odeljenju marketinga kao Product manager i kasnije Direktor marketinga. Karijeru nastavlja 2003. godine u DMD Delti, članici Delta Holdinga, u Crnoj Gori. Krajem 2004. godine prelazi u Srbiju, gde je u narednih osam godina angažovana na različitim menadžerskim pozicijama u okviru distributerske kuće Delta DMD. U periodu od 2007 do 2010 godine nalazi se na poziciji Regionalnog direktora za razvoj, sa zaduženjima za tržišta u regionu. Od 2010. godine, na poziciji Direktora razvoja, vodi sve projekte u okviru Delta DMD Grupe, u domenu unapređenja organizacije, kontrolinga, IT-a i kvaliteta. Tokom devet godina kontinuiranog napredovanja u tada najvećoj privatnoj kompaniju u Srbiji, stekla je veliko iskustvo u marketingu, prodaji, organizaciji i unapređenju poslovanja, projektima reorganizacije i korporativnom upravljanju.

Imala je prilike da sarađuje i uči od najvećih multinacionalnih kompanija u oblasti robe široke potrošnje i prođe veliki broj stručnih obuka od strane domaćih i inostranih stručnjaka. Od 2014. godine radi kao konsultant na tržištima Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

13

ORGANIZACIONA KULTURA
KAO GLOBALNI BREND POSLODAVCA

Kome je kurs namenjen

 

Organizaciona kultura kao skup vrednosti, normi  i stavova jedne radne organizacije prevazilazi okvir koji je imala samo pre pet godina i prostire se u novu, globalno vidljivu dimenziju brenda poslodavca. Brend poslodavca ima veliki uticaj u privlačenju (regrutaciji) i zadržavanju (retenciji) kadrova neophodnih svakoj kompaniji da održi svoju komparativnu prednost. Na prvi pogled deluje da je tema namenjena samo HR profesionalcima, međutim znajući da organizacionu kulturu kreira i menja prvenstveno upravljačka struktura, trening je namenjen i svim menadžerskim nivoima.

Metodologija i način realizacije

 

Trening je u celini kreiran prema novonastalim potrebama na tržištu. Polaznici se vode korak po korak kroz sve ključne tematske celine, uz paralelno sprovođenje praktičnih radionica i interaktivnih vežbi. Standardno trajanje kursa je jedan dan, 8 nastavnih časova.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate – templejte u kojima rade primere iz prethodno realizovane tematske celine. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje u radu.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Pojam, definicija i značaj organizacione kulture u digitalnoj eri

Organizaciona kultura kao globalni brend poslodavca

Organizaciona kultura kao brend poslodavca u očima X,Y,Z generacije

N

Organizaciona kultura kao odgovor na eksternu adaptaciju i internu integraciju

u

Kako se organizaciona kultura stvara, menja i održava?

}

Kako se organizaciona kultura manifestuje u svakodnevnom radu?

=

Kako rukovoditi u skladu sa vrednostima organizacione kulture?

Kako interno i eksterno komunicirati u skladu sa vrednostima organizacione kulture?

PREDAVAČ

Sandra Prvulović

Biografija

Sandra Prvulović je diplomirani inžinjer organizacionih nauka, oblast menadžmenta ljudskih resursa i diplomirani specijalni pedagog. Konsultant je u oblasti  organizacionog razvoja i ljudskih resursa, ima bogato iskustvo u kreiranju i izvođenju trening programa za menadžmente kompanija u oblasti organizacionog razvoja ljudskih resursa, sa više od 500 održanih trening dana. Poslednjih godina njen fokus je menadžment ljudskih resursa u IT industriji sa posebnim naglaskom na regrutaciju i retenciju kadrova. Radi kao direktor, konsultant i trener u oblasti ljudskih resursa i ličnog razvoja, a stručnost je stekla kroz usavršavanje potencijala i sistema ljudskih resursa u preko 50 različitih stranih i nacionalnih kompanija (Microsoft, IGT, Mera, Zuelhke, Frame, Erste Bank, Infostud, Mercedes-Benz, National Bank of Serbia, Knjaz Miloš, Frikom, Idea, Dijamant, Piraeus Bank,  Societe Generale Bank, Holcim, Ball Packaging Europe, Credit Agricole Group,…). Autor je knjige Robinzon u postkapitalističkoj eri.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

14

VEŠTINA POSLOVNE KOMUNIKACIJE

Kome je kurs namenjen

 

Komunikacija u poslovnom kontekstu podrazumeva korišćenje različitih tehnika i poštovanje pravila i standarda profesionalnog ponašanja u poslovnom svetu. Kurs je namenjen najvišem i srednjem nivou menadžmenata svith tipova organizacija iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora. Unapređenje veštine komunikacije i tehnika poslovne komunikacije, uz razumevanje pravila međunarodnog poslovnog protokola vodi jačanju kapaciteta za adekvatno eksterno i interno komuniciranje zaposlenih.

Metodologija i način realizacije

 

Trening se realizuje kroz predavanja i interaktivnu diskusiju, uz analizu primera dobre i loše prakse, rešavanje konkretnih zadataka u grupama i igru uloga koje se polaznicima zadaju. Standardno trajanje kursa je dva dana, sa po 8 nastavnih časova.

ALATI

Primeri i zadaci za timske vežbe prilagođavaju se strukturi polaznika i podrazumevaju strukturirane upitnike, opise i zadatke koje je potrebno uraditi. Ceo set dodatnog materijala ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje.

TEMATSKE CELINE

Poslovna komunikacija kao osnov identiteta, imidža i reputacije organizacije

Proces poslovne komunikacije i prevazilaženje prepreka uspešnoj komunikaciji

w

Tehnike verbalne komunikacije

x

Tehnike neverbalne komunikacije i profesionalni imidž

e

Osnovna načela poslovnog protokola

Vođenje poslovnog razgovora

Tehnike uspešnog javnog nastupa

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

15

VEŠTINA PREZENTOVANJA

Kome je kurs namenjen

 

Program ima za cilj unapređenje kapaciteta zaposlenih za uspešne javne nastupe, poslovne prezentacije i nastupe u medijima. Kurs je namenjen najvišem i srednjem nivou menadžmenata svih tipova organizacija iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora.

Metodologija i način realizacije

 

Trening se realizuje kroz predavanja i interaktivnu diskusiju, uz analizu primera dobre i loše prakse, rešavanje konkretnih zadataka u grupama i igru uloga koje se polaznicima zadaju. Trening obuhvata pripremu prezentacije na izabranu temu i simulaciju javnog nastupa uz snimanje kamerom.

ALATI

Primeri i zadaci za timske vežbe prilagođavaju se strukturi polaznika i podrazumevaju strukturirane upitnike,
opise i zadatke koje je potrebno uraditi. Ceo set dodatnog materijala ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje,
kao i snimci simulacije javnog nastupa polaznika.

TEMATSKE CELINE

Proces poslovne komunikacije i prevazilaženje prepreka uspešnoj komunikaciji

Definisanje i prenošenje ključne poruke

v

Priprema govornika – savladavanje treme

Planiranje, priprema i izvođenje prezentacije

w

Tehnike verbalne komunikacije u javnom nastupu

x

Tehnike neverbalne komunikacije u javnom nastupu

Specifičnosti medijskog nastupa

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

16

KAKO POSTIĆI BALANS IZMEĐU POSLOVNOG I PRIVATNOG ŽIVOTA?

Kome je kurs namenjen

 

Svakodnevno usložnjavanje realizacije poslovnih ciljeva: broja i složenosti zadataka, smanjenja vremenskih rokova i sve to u kulturi automatizacije, komfora i zadovoljstva nameće svakom poslovnom čoveku izuzetan izazov kako u svemu tome ostati zdrav, radostan i konkurentan? Kurs je namenjen svima koji imaju visoke poslovne ambicije i paralelnu želju da je ne ostvare na uštrb drugih životnih oblasti, već naprotiv da poboljšaju i unaprede balans, kako bi posao i privatni život bile ravnopravno zastupljene strane, iste kvalitetne celine.

Metodologija i način realizacije

 

Trening je u celini kreiran prema novonastalim potrebama na tržištu. Polaznici se vode korak po korak kroz sve ključne tematske celine, uz paralelno sprovođenje praktičnih radionica i interaktivnih vežbi. Standardno trajanje kursa je jedan dan, 8 nastavnih časova.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate – templejte u kojima rade primere iz
prethodno realizovane tematske celine. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje u radu.
Polaznici na kraju kursa dobijaju na poklon knjigu – Robinzon u postkapitalističkoj eri.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

&

Želja za boljitkom

Kako se menjamo i u šta se pretvaramo realizujući i živeći naše ciljeve?

t

Šta u stvari želim?

Postavljanje ciljeva – ciljevi dolaze iznutra

R

Kako svakodnevno živeti na višoj stepenici zdravlja i zadovoljstva

Posao – platforma sa koje se živi a ne platforma za koju se živi

Život vredan življenja

PREDAVAČ

Sandra Prvulović

Biografija

Sandra Prvulović je diplomirani inžinjer organizacionih nauka, oblast menadžmenta ljudskih resursa i diplomirani specijalni pedagog. Konsultant je u oblasti  organizacionog razvoja i ljudskih resursa,  ima bogato iskustvo u kreiranju i izvođenju trening programa za menadžmente kompanija u oblasti organizacionog razvoja ljudskih resursa, sa više od 500 održanih trening dana. Poslednjih godina njen fokus je menadžment ljudskih resursa u IT industriji sa posebnim naglaskom na regrutaciju i retenciju kadrova. Radi kao direktor, konsultant i trener u oblasti ljudskih resursa i ličnog razvoja, a stručnost je stekla kroz usavršavanje potencijala i sistema ljudskih resursa u preko 50 različitih stranih i nacionalnih kompanija (Microsoft, IGT, Mera, Zuelhke, Frame, Erste Bank, Infostud, Mercedes-Benz, National Bank of Serbia, Knjaz Miloš, Frikom, Idea, Dijamant, Piraeus Bank,  Societe Generale Bank, Holcim, Ball Packaging Europe, Credit Agricole Group,…). Autor je knjige Robinzon u postkapitalističkoj eri.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

17

RUKOVOĐENJE U DIGITALNOJ ERI

Kome je kurs namenjen

 

Rukovođenje, uvek aktuelna tema svih nivoa rukovodilaca. Kurs je namenjen rukovodiocima koji proces rukovođenja posmatraju kao konstantu koja stalno vapi za novim unapređenjem i razvojem. Opšte je poznato da adekvatno uparivanje stila rukovođenja sa potrebama, znanjima zaposlenih dovodi do mnogo boljih rezultata i veće produktivnosti. Uzimajući u obzir usložnjavanje tržišnih zahteva i transgeneracijskih razlika, potrebno je ovladati savremenim saznanjima.

Metodologija i način realizacije

 

Trening je u celini kreiran prema novonastalim potrebama na tržištu. Polaznici se vode korak po korak kroz sve ključne tematske celine, uz paralelno sprovođenje praktičnih radionica i interaktivnih vežbi. Standardno trajanje kursa je dva dana, sa po 8 nastavnih časova.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate
– templejte u kojima rade primere iz prethodno realizovane tematske celine.
Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju za dalje korišćenje u radu.

TEMATSKE CELINE

Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Z

Razumevanje menadžmenta kao posla

Funkcije i uloge menadžera

Uticaj i posledice rukovođenja na rezultate rada

u

Od čega zavisi stil rukovođenja?

1

Četiri orijentacije u rukovođenju

M

Rukovođenje X i Y generacijom

Komunikacija iz uloge menadžera (vertikalna i horizontalna komunikacija)

[

Sastanak kao informativna i interpersonalna uloga menadžera

Donošenje odluka iz ugla menadžera

*

Delegiranje i obrnuto delegiranje

Upravljanje ponašanjem zaposlenih

Savremene taktike uticaja, motivacije i inspiracije zaposlenih

PREDAVAČ

Sandra Prvulović

Biografija

Sandra Prvulović je diplomirani inžinjer organizacionih nauka, oblast menadžmenta ljudskih resursa i diplomirani specijalni pedagog. Konsultant je u oblasti  organizacionog razvoja i ljudskih resursa,  ima bogato iskustvo u kreiranju i izvođenju trening programa za menadžmente kompanija u oblasti organizacionog razvoja ljudskih resursa, sa više od 500 održanih trening dana. Poslednjih godina njen fokus je menadžment ljudskih resursa u IT industriji sa posebnim naglaskom na regrutaciju i retenciju kadrova. Radi kao direktor, konsultant i trener u oblasti ljudskih resursa i ličnog razvoja, a stručnost je stekla kroz usavršavanje potencijala i sistema ljudskih resursa u preko 50 različitih stranih i nacionalnih kompanija (Microsoft, IGT, Mera, Zuelhke, Frame, Erste Bank, Infostud, Mercedes-Benz, National Bank of Serbia, Knjaz Miloš, Frikom, Idea, Dijamant, Piraeus Bank,  Societe Generale Bank, Holcim, Ball Packaging Europe, Credit Agricole Group,…). Autor je knjige Robinzon u postkapitalističkoj eri.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE