+381 11 334 24 81 office@peterhof.rs

POSLOVNA EDUKACIJA

KORPORATIVNE FINANSIJE

Proteklih godina, Peterhof uspešno pomaže kompanijama u sticanju veština
koje su im potrebne za poboljšanje poslovnih performansi.

Naša edukativna ponuda obuhvata prilagođene treninge, radionice, kao i posebno
kreiran program individualnog kontinuiranog koučinga za vlasnike i menadžere svih nivoa.

Sadržaji naših in-house programa se uvek prilagođavaju potrebama vaše organizacije,
što znači da se pre koncipiranja finalnog sadržaja detaljno upoznajemo sa specifičnim potrebama klijenta.

05

FINANSIJSKI MENADŽMENT

Kome je kurs namenjen

 

Finansijski menadžment je od velikog značaja kako za početnike u oblasti finansija, tako i za profesionalace kojima su potrebni odgovori na specifična pitanja. Kurs je namenjen menadžerima i zaposlenima na svim nivoima organizacione strukture nezavisno od poslovne funkcije, odnosno sektora u kojem rade (prodaja, nabavka, finansije, marketing, pravni sektor, proizvodnja) i može biti primenjiv za sve kompanijame u bilo kojoj privrednoj grani (proizvodno-tehnološke delatnosti, finansijska delatnost, IT, telekomunikacije, građevinarstvo, trgovina, usluge, energetika i itd.).

Metodologija i način realizacije

 

Kurs se zasniva na interaktivnom radu sa polaznicima, radionicama i praktičnim primerima pomoću kojih se na jednostavan način prikazuju teorijski koncepti i alati predviđeni za finansijsku analizu. Za pojedine tematske oblasti edukacija se sprovodi na unapred pripremljenim primerima na računaru. Zavisno od polaznika, kurs se može prilagoditi potpunim početnicima u oblasti finansija do srednjeg i naprednog nivoa. Standardno trajanje kursa je dva puna radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

TEMATSKE CELINE

Kroz trening polaznici će imati prilike da nauče osnove i da prodube svoje znanje iz oblasti finansijske analize.
Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Analiza bilansa stanja, bilansa uspeha i izveštaja o novčanim tokovima

Analiza profitabilnosti

Analiza likvidnosti

Z

Analiza solventnosti

R

Analiza aktivnosti

Radionica: Uradimo racio analizu našeg preduzeća

PREDAVAČ

Dr Dragan Lončar, CFA

Biografija

Dragan Lončar je vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplju na predmetima Strategija i Upravljanje projektima.

Godine 2003. završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na Univerzitetu Kembridž, a doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, završava 2009. godine na Univerzitetu Čikago. Nosilac CFA licence.

Radio kao konsultant na projektima preduzeća u Srbiji (Victoria Group, Knjaz Miloš, Carnex, Deus Business Group, Frikom, Dijamant, Coca Cola, Axa Osiguranje, Sunoko, Delta Holding, Energoprojekt, EMS, Parking servis, Keramika Kanjiža, SGS i dr.), kao i preduzeća i institucija u inostranstvu (World Bank, IRD, GIZ, Cambridge Antibody Technology, TransOil, Flag, MicroSave, Agrokor, Apoteke Sarajevo, Bimal i dr.). Osnivač konsultantske kuće Peterhof Consulting.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

06

KONTROLING

Kome je kurs namenjen

 

Kontroling je specifična oblast koja se zasniva na znanju i praksi iz oblasti finansija i upravljačkog računovodstva. Kurs je namenjen top i srednjem menadžmentu, zaposlenima u sektorima finansija, računovodstva, planiranja, kontrolinga, ali i zaposlenima u svim drugim poslovnim funkcijama gde zaposleni obavljaju poslove internog izveštavanja i kontrole. Polaznici mogu biti potpuni početnici u navedenim oblastima, do profesionalaca u bilo kojoj privrednoj grani (proizvodno-tehnološke delatnosti, IT, telekomunikacije, građevinarstvo, bankarstvo, trgovina, usluge, energetika i itd.), institutima, obrazovnim institucijama, međunarodnim organizacijama, NGO, sportskim udruženjima i organizacijama.

Metodologija i način realizacije

 

Kurs se zasniva na teorijskom konceptu finansija i upravljačkog računovodstva, kao i na interaktivnim i konkretnim primerima iz poslovne prakse, koji se rade na unapred pripremljenim excel vežbama. Standardno trajanje kursa je dva ili tri puna radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

ALATI

Kroz praktične vežbe i radionice polaznici dobijaju set alata i excel dokumenata pomoću kojih se odvijaju praktične vežbe.
Ceo komplet templejta ostaje polaznicima na raspolaganju i korišćenje u njihovim organizacijama.

TEMATSKE CELINE

Kroz trening, polaznici će imati priliku da se detaljno upoznaju sa osnovama finansija, upravljanja troškovima, izveštavanjem, analizom dokumenata i slično. Kurs je podeljen na nekoliko tematskih celina:

R

Selektovanje relevantnih informacija, analiza finansijskih i ključnih podataka,
sistematizacija i prezentovanje informacije kao podloga za menadžersko odlučivanje

h

Priprema jasnih, sažetih i preglednih menadžerskih izveštaja, uz osnovne smernice za tumačenje dobijenih rezultata

Postavljanje budžeta i planova

1

Upravljanje pomoću ciljeva

Sistemi obračuna troškova

h

Obračun cene koštanja i njen značaj u donošenju odluka

Strateško planiranje, BCG matrica, SWOT analiza, implementacija strateških planova

l

Postavljanje KPIs kao osnove za menadžersko odlučivanje i kontrolu

r

Odgovornost i značaj kontrolora u sistemu kontrolinga

PREDAVAČ

Dr Dragan Lončar, CFA

Biografija

Dragan Lončar je vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplju na predmetima Strategija i Upravljanje projektima.

Godine 2003. završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na Univerzitetu Kembridž, a doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, završava 2009. godine na Univerzitetu Čikago. Nosilac CFA licence.

Radio kao konsultant na projektima preduzeća u Srbiji (Victoria Group, Knjaz Miloš, Carnex, Deus Business Group, Frikom, Dijamant, Coca Cola, Axa Osiguranje, Sunoko, Delta Holding, Energoprojekt, EMS, Parking servis, Keramika Kanjiža, SGS i dr.), kao i preduzeća i institucija u inostranstvu (World Bank, IRD, GIZ, Cambridge Antibody Technology, TransOil, Flag, MicroSave, Agrokor, Apoteke Sarajevo, Bimal i dr.). Osnivač konsultantske kuće Peterhof Consulting.

PREDAVAČ

Miloš Mitrić, MBA

Biografija

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2001.godine, a potom završio EMBA na Univerzitetu Šefild, Velika Britanija, 2008. godine.

Karijeru započeo 2001. godine u Delta banci kao kreditni službenik. Tokom 2003. godine prelazi u Raiffeisen banku na poslove kreditnog analitičara, zatim rukovodioca Odeljenja kreditne analize i Odeljenja za upravljanje kreditnim rizikom. Ubrzo je izabran na poziciju Direktora sektora za upravljanje rizicima. Stiče iskustvo i znanje u upravljanju rizicima, analizi poslovanja preduzeća, upravljanju problematičnim plasmanima, upravljanju promenama i kriznim okruženjem, upravljanju likvidnošću, ljudskim resursima i organizacijom. Krajem 2010. godine postaje Član Izvršnog odbora i Direktor sektora za upravljanje rizicima u Eurobank EFG, gde obavlja brojne funkcije iz domena strateškog upravljanja bankom i upravljanja rizicima. Partner u konsultantskoj kući Peterhof Consulting.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

07

KEŠ MENADŽMENT

Kome je kurs namenjen

 

Kurs je namenjen zaposlenima u sektoru za rad sa privredom u banci i finansijskom sektoru u okviru pravnih lica. Ideja je se steknu znanja na koji način kompanija/banka može da optimizuje kamatonosni i kursni rezultat.

Metodologija i način realizacije

 

Kurs se zasniva na interaktivnim i konkretnim primerima iz poslovne prakse. Standardno trajanje kursa je jedan radni dan sa 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama (mogućnost prilagođavanja zavisno od potreba klijenta).

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice, polaznici dobijaju kastomizovane alate – templejte u kojima rade primere iz realizovane tematske celine. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju i korišćenje u njihovim organizacijama.

TEMATSKE CELINE

p

Pojam Cash Management-a

e

Osnovne usluge Cash Management-a

c

Specijalna grupa Cash Management proizvoda

Grupni proizvodi Cash Management-a

Cash Management u Srbiji

Prodajni argumenti za Cash Management proizvode

PREDAVAČ

Dr Lidija Barjaktarović

Biografija

Dr Lidija Barjaktarović je doktor ekonomskih nauka iz oblasti bankarstva i finansija. Profesorka je na Univerzitetu Singidunum iz Beograda (od 2008.godine) za predmete: Poslovne finansije, Upravljanje rizikom i Bankarstvo. Profesorka obavlja rukovodeće pozicije na Univezitetu Singidunum: 1) Rukovodilac master studijskih programa Poslovna ekonomija i Menadžment javnog sektora (2014-danas), 2) Prodekan za nastavu Poslovnog fakulteta u Beogradu (2012-2015).

Desetogodišnju bankarsku karijeru je započela 1998. godine u Jugobanci A.D. Beograd, nastavila je u Societe General Yugoslav bank a.d. Beograd, da bi u Raiffeisen bank a.d. Beograd bila promovisana u Direktora Regionalne Filijale Centralna Srbija. 2005. godine prelazi u Erste bank a.d. Novi Sad na poziciju Direktora Sektora za poslove sa pravnim licima. Krajem 2007. godine Erste grupa je imenuje za člana Corporate Board-a i Corporate Working Group-a na nivou Erste holdinga. Učestvovala je u različitim obukama, radnim grupama i skupovima, od kojih posebno izdvaja: Black belt six sigma manager, vođa tima za transformaciju sektora za poslove sa stanovništvom i sektora za poslove sa pravnim licima u Erste bank a.d. Novi Sad. Govori engleski i ruski jezik.

Dr Lidija Barjaktarović je bila predavač u sledećim poslovnim školama u Republici Srbiji: 1)  Akademija za bankarstvo i finansije pri Narodnoj banci Srbije (2009 – 2014. kada je prestala sa radom ) za oblasti: modernog bankarstva, upravljanje bankarskim rizicima – operativni rizik, upravljanje rizikom u osiguranju, primenjene korporativne finansije i upravljanje rizikom u poslovanju preduzeća, 2) Mokrogorska škola menadžmenta (2010 – 2015) u oblasti finansija, 3) Valor akademija (2014 – do danas) u oblasti korporativnih proizvoda banke.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

08

UPRAVLJANJE OBRTNIM KAPITALOM

Kome je kurs namenjen

 

Upravljanje obrtnim kapitalom je tema koja može biti korisna kako za početnike u oblasti finansija, tako i za profesionalce kojima su potrebni odogovri na specifična pitanja iz poslovne prakse. Kurs je namenjen top i srednjem menadžmentu, zaposlenima u sektoru finansija, računovodstva, naplati potraživanja i prodaji. Navedena tema može biti primenjiva za sve kompanije u bilo kojoj privrednoj grani (proizvodno-tehnološke delatnosti, finansijska delatnost, IT, telekomunikacije, građevinarstvo, trgovina, usluge, energetika i itd.).

Metodologija i način realizacije

 

Kurs se zasniva na interaktivnom radu sa polaznicima, radionicama i praktičnim primerima pomoću kojih se na jednostavan način prikazuju teorijski koncepti. Za pojedine vežbe edukacija se sprovodi na unpared pripremljenim primerima na računaru. Zavisno od polaznika, kurs se može prilagoditi potpunim početnicima u oblasti finansija do srednjeg i naprednog nivoa. Standardno trajanje kursa je dva puna radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

TEMATSKE CELINE

Kroz trening polaznici će imati prilike da nauče osnove o upravljanju novcem, upravljanju potraživanjima i upravljanje dobavljačima. Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Upravljanje novcem

 

  • Keš saldo i plan priliva i odliva novca
  • Dinamika zaduživanja i finansijski leveridž
  • Održiva stopa investiranja (balans finansiranja i investiranja)
U

Upravljanje potraživanjima

 

  • Optimizacija troškova
  • Načini povećanja rezervi likvidnosti
  • Kalkulacija DSO racija
  • Upravljanje naplatom potraživanja

Upravljanje dobavljačima

 

  • Optimizacija troškova i koristi od kreditiranja od strane dobavljača
  • Analiza Power / Dependency matrice
  • Kalkulacija DPO racija

PREDAVAČ

Miloš Mitrić, MBA

Biografija
Miloš Mitrić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2001.godine, a potom završio EMBA na Univerzitetu Šefild, Velika Britanija, 2008. godine. Karijeru započeo 2001. godine u Delta banci kao kreditni službenik. Tokom 2003. godine prelazi u Raiffeisen banku gde je početkom 2009. izabran na poziciju Direktora sektora za upravljanje rizicima nakon obavljanja funkcija rukovodioca Odeljenja kreditne analize i Odeljenja za upravljanje kreditnim rizikom. Tu stiče iskustvo i znanje u upravljanju rizicima, analizi poslovanja preduzeća, upravljanju problematičnim plasmanima, upravljanju promenama i kriznim okruženjem, upravljanju likvidnošću, ljudskim resursima i organizacijom. Krajem 2010. godine postaje Član Izvršnog odbora i Direktor sektora za upravljanje rizicima u Eurobank EFG, gde obavlja brojne funkcije iz domena strateškog upravljanja bankom, upravljanja rizicima i likvidnošću. Saradnik u konsultantskoj kući Peterhof Consulting,  gde učestvuje u realizaciji raznovrsnih projekata iz oblasti upravljanja rizicima, upravljanja finansijama i obrtnim kapitalom, finansijskog i poslovnog restrukturiranja, strateškog upravljanja, ocene isplativosti investicija, procene vrednosti itd.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

09

OCENA INVESTICIONIH PROJEKATA

Kome je kurs namenjen

 

Ocena investicionih projekata je posebna tematska oblast koja je namenjena kako početnicima u oblasti finansija, tako i za profesionalce kojima je potrebno specifično znanje. Kurs je namenjen top i srednjem menadžmentu, zaposlenima na svim nivoima organizacione strukture, a posebno zaposlenima u sektorima planiranja, finansija, računovodstva i odeljenjima koja se bave menadžmentom projekata. Kurs je primenjiv za sve kompanije u bilo kojoj privrednoj grani (proizvodno-tehnološke delatnosti, finansijska delatnost, IT, telekomunikacije, građevinarstvo, trgovina, usluge, energetika i itd.).

Metodologija i način realizacije

 

Kurs se zasniva na interaktivnom radu sa polaznicima, radionicama i praktičnim primerima pomoću kojih se na jednostavan način prikazuju aktuelni teorijski koncepti. Za pojedine tematske oblasti edukacija se sprovodi na unpared pripremljenim primerima na računaru. Zavisno od polaznika, kurs se može prilagoditi potpunim početnicima u oblasti finansija do srednjeg i naprednog nivoa. Standardno trajanje kursa je dva puna radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate – templejte u kojima rade primere iz prethodno realizovane tematske celine. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju i korišćenje na budućim projektima u njihovim organizacijama.

TEMATSKE CELINE

Kroz trening polaznici će imati prilike da nauče osnove o životnom ciklusu projekta, aspektima izvodljivosti projekta i oceni isplativosti projekta. Konkretne tematske celine koje se obrađuju na kursu su:

Projekat i životni ciklus investicionog projekta

R

Tehnička izvodljivost projekta

Tržišna izvodljivost projekta (tržište nabavke, tržište prodaje)

Finansijska izvodljivost projekta

b

Priprema knjige pretpostavki

i

Projekcija finansijskih izveštaja projekta

Obračun statičkih, dinamičkih i složenih investicionih pokazatelja

Analiza senzitivnosti projekta primenom Monte Carlo simulacije

[

Drvo odlučivanja

f

Optimizacione metode evaluacije

Ključni koraci u donošenju finalne investicione odluke

PREDAVAČ

Dr Dragan Lončar, CFA

Biografija

Dragan Lončar je vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta. Profesor po pozivu Texas A&M University na predmetu Financial Management na MBA programu i Ekonomskog fakulteta u Skoplju na predmetima Strategija i Upravljanje projektima.

Godine 2003. završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na Univerzitetu Kembridž, a doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, završava 2009. godine na Univerzitetu Čikago. Nosilac CFA licence.

Radio kao konsultant na projektima preduzeća u Srbiji (Victoria Group, Knjaz Miloš, Carnex, Deus Business Group, Frikom, Dijamant, Coca Cola, Axa Osiguranje, Sunoko, Delta Holding, Energoprojekt, EMS, Parking servis, Keramika Kanjiža, SGS i dr.), kao i preduzeća i institucija u inostranstvu (World Bank, IRD, GIZ, Cambridge Antibody Technology, TransOil, Flag, MicroSave, Agrokor, Apoteke Sarajevo, Bimal i dr.). Osnivač konsultantske kuće Peterhof Consulting.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

10

OSNOVNA I NAPREDNA KREDITNA ANALIZA

Kome je kurs namenjen

 

Kreditna analiza je srce analize boniteta korisnika kredita u bankama, ali i srce samog procesa odobravanja kredita i upravljanja kreditnim rizikom. Bez adekvatne kreditne analize nije moguće doneti dobre kreditne odluke. Kurs je namenjen kako profesionalnim kreditnim analitičarima tako i relationship menadžerima banaka.

Metodologija i način realizacije

 

Kurs je dizajniran na način da se prvo prezentuju teorijske osnove i praktični primeri iz bogatog iskustva našeg trenera. Zatim se radi na praktičnim primerima dizajniranim na način da se obuhvati što veći dijapazon problema sa kojim se analitičari i relationship menadžeri susreću u praksi. Standardno trajanje kursa je četiri radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

TEMATSKE CELINE

Trening pokriva nekoliko ključnih oblasti:

l

Kvantitativna analiza

 

 • Analiza bilansa stanja
 • Analiza bilansa uspeha
 • Analiza izveštaja o novčanim tokovima
 • Analiza racio pokazatelja
 • Analiza obrtnog kapitala
 • Projekcije novčanih tokova
 • Konsolidacija
b

Kvalitativna analiza

 

 • Analiza menadžmenta i vlasnika
 • Analiza strategije i makro okruženja
 • Analize mikro okruženja kroz prizmu Porterove analize
 • Analiza strukture kreditnog posla
R
’Lessons learnt’ – lekcije naučene kroz finansijsku i ekonomsku krizu

PREDAVAČ

Miloš Mitrić, MBA

Biografija
Miloš Mitrić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2001.godine, a potom završio EMBA na Univerzitetu Šefild, Velika Britanija, 2008. godine. Karijeru započeo 2001. godine u Delta banci kao kreditni službenik. Tokom 2003. godine prelazi u Raiffeisen banku gde je početkom 2009. izabran na poziciju Direktora sektora za upravljanje rizicima nakon obavljanja funkcija rukovodioca Odeljenja kreditne analize i Odeljenja za upravljanje kreditnim rizikom. Tu stiče iskustvo i znanje u upravljanju rizicima, analizi poslovanja preduzeća, upravljanju problematičnim plasmanima, upravljanju promenama i kriznim okruženjem, upravljanju likvidnošću, ljudskim resursima i organizacijom. Krajem 2010. godine postaje Član Izvršnog odbora i Direktor sektora za upravljanje rizicima u Eurobank EFG, gde obavlja brojne funkcije iz domena strateškog upravljanja bankom, upravljanja rizicima i likvidnošću. Saradnik u konsultantskoj kući Peterhof Consulting,  gde učestvuje u realizaciji raznovrsnih projekata iz oblasti upravljanja rizicima, upravljanja finansijama i obrtnim kapitalom, finansijskog i poslovnog restrukturiranja, strateškog upravljanja, ocene isplativosti investicija, procene vrednosti itd.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE

11

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM I POTRAŽIVANJIMA

Kome je kurs namenjen

 

Upravljanje kreditnim rizikom i potraživanjima je uvek aktuelna tema u svim privrednim subjektima koji vode računa o upravljanju rizicima i upravljanju obrtnim kapitalom. Znanja i praktične veštine stečene tokom ovog kursa su od pomoći kako zaposlenima i menadžerima u sektoru finansija, tako i zaposlenima i menadžerima u sektoru prodaje.

Metodologija i način realizacije

 

Kurs je dizajniran na način da pokušava da reši praktične probleme sa kojima se preduzeća suočavaju u svakodnevnom poslu. Nakon prezentovanja teorijske osnove i primera najbolje prakse, polaznici su ohrabreni da iznesu primere iz prakse, koje je potrebno rešiti. Na bazi iznesenih problema, trener pokušava da pronađe adekvatna rešenja na bazi najbolje prakse i velikog iskustva iz ove oblasti. Posebna karakteristika ovog treninga je suočavanje stavova i različitih viđenja sektora prodaje i sektora finansija, kako bi se uz medijaciju trenera postigla odgovarajuća kohezija u cilju timskog rešavanja problema. Standardno trajanje kursa je tri radna dana sa po 4 nastavna bloka od 90 minuta i pauzama.

ALATI

Prilikom svake praktične vežbe u okviru radionice polaznici dobijaju kastomizovane alate – templejte u kojima rade primere iz prethodno realizovane tematske celine. Ceo set templejta ostaje polaznicima na raspolaganju i korišćenje u dnevnom poslu.

TEMATSKE CELINE

Trening pokriva nekoliko ključnih oblasti:

Predmet i ciljevi kreditne politike

U ovom segmentu edukacije:

 • Definišu se osnovni pojmovi
 • Značaj kreditne politike u preduzeću
 • Predmet politike i korelacija sa drugim politikama i procedurama u preduzeću
 • Postavljaju se osnovni i podržavajući ciljevi koje politika treba da ispuni

Uloge i odgovornost u organizaciji

Jasna podela uloga u organizaciji je od presudnog značaja za njenu efikasnost. U ovom segmentu predstavljaju se uloge i odgovornosti:

 • Sektora prodaje
 • Kreditnog biroa
 • Finansijskog direktora
e

Procedure upravljanja kreditnim rizikom

Ovaj segment edukacije pokriva osnovne procedure upravljanja kreditnim rizikom:

 • Analiza i ocena kreditnog rizika
 • Odobrenje kreditnih uslova
 • Monitoring
 • Naplata
 • Izveštavanje
l

Definisanje KPI

Ovaj segment edukacije objašnjava ulogu ključnih indikatora performansi  (KPI) u kontroli sprovođenja utvrđene politike:

 • Dvanaestomesečni (kotrljajući) DSO
 • Visina loših potraživanja
 • Struktura portfolija po dospelosti odnosno kašnjenju
 • Pokrivenost portfolija sredstvima obezbeđenja

PREDAVAČ

Miloš Mitrić, MBA

Biografija

Miloš Mitrić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 2001.godine, a potom završio EMBA na Univerzitetu Šefild, Velika Britanija, 2008. godine. Karijeru započeo 2001. godine u Delta banci kao kreditni službenik. Tokom 2003. godine prelazi u Raiffeisen banku gde je početkom 2009. izabran na poziciju Direktora sektora za upravljanje rizicima nakon obavljanja funkcija rukovodioca Odeljenja kreditne analize i Odeljenja za upravljanje kreditnim rizikom. Tu stiče iskustvo i znanje u upravljanju rizicima, analizi poslovanja preduzeća, upravljanju problematičnim plasmanima, upravljanju promenama i kriznim okruženjem, upravljanju likvidnošću, ljudskim resursima i organizacijom.

Krajem 2010. godine postaje Član Izvršnog odbora i Direktor sektora za upravljanje rizicima u Eurobank EFG, gde obavlja brojne funkcije iz domena strateškog upravljanja bankom, upravljanja rizicima i likvidnošću. Saradnik u konsultantskoj kući Peterhof Consulting,  gde učestvuje u realizaciji raznovrsnih projekata iz oblasti upravljanja rizicima, upravljanja finansijama i obrtnim kapitalom, finansijskog i poslovnog restrukturiranja, strateškog upravljanja, ocene isplativosti investicija, procene vrednosti itd.

ZAINTERESOVANI STE ZA PREDAVANJA?

PRIJAVITE SE