+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.

– Winston Churchill –

Upravljanje performansama


Indikatori performansi su posebno definisani pokazatelji kojima se prate željeni rezultati organizacije. Postavljaju se na svim organizacionim nivoima i preduslov su za pravovremeno donošenje poslovnih odluka. Praksa  je pokazala da čak 90% uspešnih kompanija primenjuje KPI model kroz integralan koncept strateških mapa i liste usklađenih ciljeva.

Preteča definisanju indikatora performansi je postavka sistema planiranja i izveštavanja. Rezultat merenja performansi su izveštaji određene forme i frekvencije, na bazi kojih se ocenjuje uspešnost menadžmenta.

Zašto Peterhof?

Imamo iskustva sa uvođenjem sistema upravljanja performansama u velikim sistemima iz oblasti energetike, građevinarstva i trgovine. Smatramo da je dobro urađen strateški i biznis plan podloga za identifikovanje indikatora performansi. KPI mora da bude pod kontrolom odgovorne osobe, da bude merljiv, da se konzistentno prati i da bude direktno vezan za konkretan strateški cilj koji meri. Znamo kako se postavlja dobar planski i izveštajni sistem, kao i funkcija kontrolinga sa paketom raznih varijanti izveštaja za menadžment. Takođe, imamo iskustva sa postavkom sistema nagrađivanja menadžera, kroz višeslojni paket osnovne zarade, raznih formi bonusa, beneficija i dugoročnih podsticaja.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Postavka sistema planiranja i izveštavanja
  • Definisanje KPI modela
  • Postavka kontroling funkcije od početka do kraja
  • Izrada varijantnih modela nagrađivanja menadžera i zaposlenih na bazi targetiranih indikatora performansi