+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

Where there is no vision there is no hope.

– George Washington Carver –

 

Poslovna strategija


 

U planiranju budućnosti, kompanija može biti sigurna u dve stvari, a to su promene i neizvesnost. Tema broj jedan za svakog vlasnika i direktora je strategija.

Naše iskustvo govori da mnoge kompanije nemaju jasno profilisanu korporativnu i biznis strategiju. Čak i kada strategija kao dokument postoji, nije jasno na koji način kompanije primenjuju definisanu strategiju i na koji način mere uspeh primenjene strategije.

Zašto Peterhof?

Imamo bogato iskustvo u kreiranju i implementaciji strateških planova kompanija  različite veličine i iz različitih delatnosti, kao što su: poljoprivreda, prerada hrane, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, građevinarstvo, farmacija, turizam i trgovina.

U praksi se pokazalo da je najefikasniji način za formulisanje i implementaciju korporativne i biznis strategije model Lista usklađenih ciljeva (Balanced Scorecard), koja se zasniva na korišćenju većeg broja alata strateške analize kao što su PESTEL, SWOT, Porterova analiza, portfolio analiza, benčmarking, lanac vrednosti, analiza ključnih kompetentnosti i analiza finansijskog jaza. Analizirajući ciljeve sa aspekta četiri perspektive (finansijske, tržišne, procesne i razvojne), Vaša organizacija dobija mogućnost da specificira bitne elemente strategije i arhitekturu veza koja se uspostavlja između ovih elemenata, a  sve u cilju što bolje navigacije u vrlo nemirnom okruženju. Svaki strateški cilj se konkretizuje kroz merila uspeha, zadatke, inicijative, budžet i nosioce odgovornosti.

Imamo razvijeni softverski alat koji omogućuje praćenje realizacije pojedinačnih strateških ciljeva u realnom vremenu. Kada se definiše strateški plan kompanije, na bazi njega se definiše detaljan biznis plan za period 3-5 godina.

Za razliku od standardne konsultantske prakse, mi ulazimo u inicijalnu implementaciju strateškog plana i vršimo potrebna prilagođavanja elemenata strategije u hodu.

Koje vrste usluga nudimo u ovom segmentu?

  • Izrada detaljne strateške analize
  • Kreiranje vizije, misije i sistema vrednosti
  • Kreiranje dugoročnog korporativnog strateškog plana
  • Model za praćenje ostvarenja strateških ciljeva
  • Kreiranje dugoročnog korporativnog biznis plana