+381 11 450 4518 office@peterhof.rs

In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.

– Warren Buffett –

Poresko savetovanje


Integralni pristup poslovanju, kroz usaglašavanje poslovne strategije i poreskog planiranja kao krajnji rezultat ima poreske uštede. Usvajanjem poreske strategije Vaša kompanija može ostvariti minimalnu poresku obavezu, u potpunosi usaglašenu sa zakonskom regulativom. Vođeni iskustvom možemo Vam pomoći da bolje razumete poreske efekte donetih odluka, iskoristite skrivene mogućnosti za ostvarenje poreskih ušteda, optimizujete poresku stopu ili uvedete interni sistem za upravljanje transfernim cenama na svim organizacionim nivoima.

Odredite poreski najefikasniji način da vodite svoj posao! Propusti u usaglašavanju poslovne strategije i poreskog planiranja mogu dovesti do propuštenih prilika za ostvarivanje ušteda odnosno nepotrebnih materijalno značajnih poreskih troškova i rizika.

Zašto Peterhof?

Naš tim je specijalizovan za pripremu studija transfernih cena, poresko savetovanje i optimizaciju poreskog opterećenja. Sve veća baza klijenata u ovom domenu govori o kvalitetu pruženih usluga.

Naše usluge:

 • Optimizacija poreskog opterećenja prilikom osnivanja preduzeća, planiranja raznih transakcija, statusnih promena (spajanja, pripajanja, prodaja udela, akcija i sl)
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja
 • Poresko planiranje kompletnog poslovanja
 • Poresko planiranje transakcija sa inostranstvom
 • Sastavljanje ili pružanje pomoći u sastavljanju poreskog bilansa i drugih pratećih obrazaca u skladu sa zahtevima
 • lokalnih poreskih propisa
 • Praćenje usaglašenosti preduzeća sa zakonodavnom regulativom Republike Srbije
 • Pružanje saveta iz oblasti transfernih cena, mogućnostima za korišćenje poreskih olakšica
 • Revizija i kontrola internih pravila knjigovodstva I poreskih procedura
 • Sastavljanje prigovora na zapisnike i žalbi na rešenja poreskih organa u vaše ime
 • Dijagnostičko ispitivanje preduzeća sa poreskog aspekta za potrebe potencijalnih investitora i potrebe postizanja maksimalnog učinka (poreski due diligence)
 • Hitna telefonska/e-mail podrška za sva poreska pitanja 

Transferne cene                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        Transakcije između povezanih strana kako domaćih tako i multinacionalnih korporacija sve više postaju predmet pažnje Poreske uprave. U tom smislu, kompanije se još uvek bore sa izazovima u obezbeđivanju odgovarajuće prateće dokumentacije o transfernim cenama, o proceni poreskih rizika koji nastaju iz transakcija sa povezanim licima kao i adekvatnom predstavljanju svoje pozicije, pred poreskim organima – obrazloženjem razloga svojih međukompanijskih transakcija i opravdanjem za korišćenjem transfernih cena.

Naše usluge u domenu transfernih cena obuhvataju:

 • Analiza grupe povezanih lica kojoj pripada poreski obveznik
 • Analiza delatnosti
 • Funkcionalna analiza
 • Izbor metode za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke“
 • Zaključak – da li je potrebno izvršiti korekciju poreske osnovice za transakcije sa povezanim licima
 • Prilozi – pregled podataka koje je poreski obveznik koristio za utvrđivanje cene po principu „van dohvata ruke“

Ko ima obavezu da dostavlja Izveštaja o transfernim cenama i ko se smatra povezanim licem?

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, je u članu 59. okarakterisao četiri nivoa povezanosti. Povezanim licima smatraju se: 

1. Pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona)

2. Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona)

3. Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona)

4. Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona)

U brošuri možete pročitati kratak sadržaj o problematici Transfernih cena, preuzeti ovde